1)VAKFIN ADI:”İ.Ü.İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUN VE MENSUPLARI VAKFI”dır. Kısa Adı ”İKTİSATLILAR VAKFI”dır.

2)MERKEZİ:İSTANBUL’dadır.Abide-i Hürriyet cad.no:75 Tarım Apt.D:2 ŞİŞLİ

3)AMACI:

A) Milli kalkınmamıza katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal ve kültürel  alanda araştırmalar yapmak ve teşvik etmek, konferans ve seminerler düzenlemek, yayın çalışmaları yapmak, uluslararası ilişkilerde Türkiye Ekonomisini tanıtmak, iktisadi konulardaki ulusal ve uluslararası faaliyetlere iştirak etmek, ülke düzeyinde iktisat ilminin yayılması ve geliştirilmesi yanında Türkiye’nin iktisadi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi yolunda çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak, katkıda bulunmak,

B)İktisat Fakültesinin ve ilgili kurumlarının eğitim ve öğretim çalışmalarına maddi ve manevi yardım sağlamak, fakültenin ve kütüphanesinin ihtiyacı olan kitap ve her nevi öğretim ve araştırma malzemelerini, büro araç ve gereçlerinin temin etmek, öğrenci yurtları açmak,

C)İktisat Fakültesi mezunları için uzmanlıklarının yükselten öğrenci kursları ve yabancı dil takviye kursları düzenlemek, Fakülte ve mezunlar cemiyeti ile işbirliği yaparak mezunlara çalışma alanları sağlamak,

D)Başarılı ve yetenekli öğrencilerin yükseköğrenimlerini, mezunların lisansüstü eğitimlerini yapmaları için yurt içinde veya yurt dışında burslar vermek,

E)Mezunları için lokal, dinlenme tesisleri gibi sosyal tesisler edinmek,(a)bendinde belirtilen amaçlar yönünde fakülte mezunları tarafından kurulmuş ve kurulacak kuruluşları desteklemek, katkıda bulunmak,

F)Yüksek öğretim gençliğinin spor çalışmalarına katkıda bulunmak,

G)Güzel sanatların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılması çalışmalarına destek olmak,

H)Mevzuat çerçevesinde eğitim, öğretim programı ve/veya kısa süreli kurslar açmak veya açtırmaktır.

4)VAKFIN VARLIĞI:

Vakfın kuruluş anındaki maddi varlığı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mecidiyeköy şubesindeki 42 no’lu hesapta 6001.826,-TL’sı-olarak mevcuttur.

5)DİĞER GELİRLER:

A)İşbu senedin dördüncü maddesinde gösterilen varlığından başka, vakıf hercins menkul ve gayrimenkulü, maddi değeri olan hakları, yerli yabancı şirketlerin hisse senetlerini, kuponları hibe veya vasiyet yoluyla temellük edebilir. Vakfın gayesine uygun olarak yapılacak tahsisli teberruları kabul eder ve bunları tahsisteki maksadına harcar, Masraf için muhtelif şekil ve mahiyette yapılan bağış ve yardımları kabul eder.

B)Bilimsel araştırma, özel ve tüzel kişiler tarafından teklif edilecek iktisadi rapor ve analiz, kısa veya uzun süreli eğitim ve öğretim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, vakfın gelirleri içinde yer alır.

6)VAKFIN MALLARININ İDARESİ:

Vakıf sahip olduğu veya olabileceği tüm mal ve hakları bu vakıf senedinde bulunan hükümler ile kanun ve tüzüklerin gerekli gördüğü yer ve durumlarda Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle tasarruflarda bulunabilir.

A)Vakfın gayesini ihlal etmemek kaydıyla ve vakfın çalışma ve gayesi için gayrimenkuller alabilir, müzayedelere katılabilir satabilir, kirayla gayrimenkul tutabilir.

B)Gayrimenkuller üzerinde her türlü ipotek ve mülkiyetten ayrı haklar tesis edebilir, gayrimenkulleri trampa edebilir.

C)İştirak halindeki mülkleri müşterek mülk haline getirebilir.

D)Sahip olduğu menkuller veya gayrimenkullerin bir kısmı veya tamamını teminat olarak gösterebilir, ortak olabilir.

E)Karşılıklı veya karşılıksız her nevi istikraz akdi yapabilir.

F)Vakfın gelirinin%80’i genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan kamu hizmetlerinin ifası için tahsis eder.

7)YEDEK AKÇE:

Vakfın hizmetlerini, girişilen idare masrafları ve taahhütleri karşılamak maksadıyla gelirinden gayesine dahil olmayan bilumum masraf  ve teftiş masraflarını iştirak payı ayrıldıktan sonra  bakiye kısmından%10 yedek akçe ayrılır.

8)VAKFIN ORGANLARI:

A)Vakıf kurucular heyeti

B)Vakıf mütevelli heyeti

C)Vakıf murakebe heyeti

D)Vakıf genel müdürü

9)VAKIF KURUCULAR HEYETİ:

A)Bu vakıf senedinde kurucu olarak adı yazılı olanlar ile

B)İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Öğretim Üyeliği niteliğini kazanıp vakfa maddi ve manevi yardım sağlayanlardır.

10)ŞEREF ÜYELİĞİ:

İktisadi sahalarda büyük hizmetler ifa etmiş olan veya vakfa büyük bağışlarda bulunan hakiki veya hükmi şahıslar Mütevelli heyetinin ve kurucular kurulunun onayı ile şeref üyeliği veya vakıf kurucusu sıfatını elde ederler. Şeref Üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır.

11)VAKIF KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV-YETKİLERİ:

A)Kurucular heyeti iki yılda bir ocak ayı içinde olağan toplantısını yapar. Toplantı gündemi faaliyet raporu ve yıllık hesaplarla denetçiler raporu toplantı davetiyesi ile birlikte  toplantı tarihinden en geç iki hafta önce heyet üyelerine gönderilir.

B)Kurucular Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı davetleri ile de toplanabilir. Toplantıya davet yazılı veya elektronik posta yoluyla yapılır ve gündem ile toplantı günü, yer saat ve ayrıca birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde  ikinci toplantının yapılacağı gün, yer ve saat belirtilir. Toplantıya kurucular kurulunun seçeceği bir başkan, başkan yardımcısı ve iki kâtip üye idare eder.

C)Kurucular Kurulu toplantıları İstanbul’da yapılır. İstanbul dışında yapılması için kurucular kurulu kararı gereklidir.

D)Mütevelli heyetinin hazırladığı faaliyet raporunu, bilançoyu gelir ve diğer hesaplarını gelecek dönem için hazırlanan çalışma programını inceler ve karara bağlar.

E)Murakabe heyetinin raporlarını müzakere ve kabul eder.

F)Mütevelli heyetine kurucular kurulundan dokuz üye seçer.

G)Mütevelli heyet tarafından kurucular heyet üyeliğine teklif edilenler hakkında karar verir.

H)Vakıf senedinde değişiklik yapar.

İ)Kurucular Kurulu toplantılarına iştirak eden her üye gelmeyen üyelerden yalnız bir üyenin reyini kullanmak üzere noter onaylı vekâlet alabilir, bu vekâlet gerek toplantı ve gerek karar nisabında dikkate alınır.

K)Toplantı zabıtları kurucular kurul başkanı, rey toplamaya memur üyeler ve kâtipler tarafından imzalanır. Tutanaklar ve ilgili evrak mütevelli heyetçe muhafaza edilir.

12)MÜTEVELLİ HEYET:

13 Üyeden oluşur.

A)9 asıl 9 yedek üye kurucular kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasında 2 yıllık bir dönem için seçilebilir. Bir dönem geçtikten sonra yeniden seçilebilir.

B)Bir üye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından iki yıl için seçilir.

C)Bir üye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanıdır.

D)Bir üye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunlar cemiyeti genel başkanıdır.

E)Bir üye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunlar cemiyeti divan başkanıdır. Üyeliğin boşalması durumunda yerine geçmek üzere yukardaki seçim organları aynı sayıda yedek üye seçerler. Dekan ve başkanların yedeği yardımcılarıdır.

 F)A bendinde yer alan Mütevelli heyetin üst üste üç olağan toplantısına özürsüz olarak katılmayan üyesi mütevelli heyet kararı ile istifa etmiş sayılır.

13)TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Mütevelli heyet üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantı mevcudunun çoğunluğu ile karar verilir. Eşitlik durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

14)MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Vakıf sahip olduğu ve olabileceği tüm mal ve hakları bu vakıf senedinde bulunan hükümler ile kanun ve tüzüklerin gerekli gördüğü yer ve durumlarda vakıflar genel müdürlüğünün iznini almak suretiyle mütevelli heyetine yetki verilerek tasarrufta bulunabilir.

A)Vakıf bütçesini, çalışma programını bilanço. Gelir gider hesaplarını hazırlayıp kurucular kurulunun tetkikine sunar.

B)Vakıf hizmetlerinin görülmesi için gerekli talimatnameleri hazırlar.

C)Yapılacak ve yapılmakta olan inşaatlar için gerekli alımlarda bulunur. Projeler, planlar hazırlar, bunları takip eder ve gerçekleştirebilir.

D)Vakfın gayesi için kurucular kurulu tarafından alınmasına karar verilmiş gayrimenkullerin alım işlemlerini yapar.

E) Leyh ve aleyhte açılmış veya açılacak davalarda vakfı temsil eder. Kabul, ifa, feragat yetkilerini kullanır. Her türlü tasarrufi ve ilzamı muamelelerde resmi daireler nezdinde ve özel şahıslara karşı vakfı temsil eder.

F)Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü, ihtiyaç kadar diğer personel ve elamanın tayin, azil, görev ve sorumluluklarını belirler, bunlara verilecek ücretleri tespit ve görevlerine son verir.

G)Kurucular kurulunun vereceği yetkiyle işbu senedin altıncı maddesindeki işlemleri yapar.

H)Vakfa üye olmak için yapılan başvuruları inceler ve kurucular kuruluna teklif eder.

15)MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV TAKSİMİ:

Mütevelli heyet ilk toplantısında üye tam sayısının ekseriyeti ile kendi aralarında bir başkan ve iki ikinci başkan bir sekreter ve bir muhasip seçer.

A)Mütevelli Heyet Başkanının görev ve yetkileri:

Mütevelli heyete başkanlık eder. Kurul kararlarının yürütülmesini sağlar, adli, mali ,idari tüm işlerle ilgili olarak resmi ve özel dairelerle, kurum ve müessese ve şahıslar nezdinde vakfı temsil eder. Leyh ve aleyhteki dava ve takipleri bizzat veya tevkil edeceği vekil avukat marifetiyle yürütür. Anlaşmalar imzalar, ita amiri sıfatıyla ita emirlerini imzalar.

B)İkinci Başkanların görev ve yetkileri:

Birinci Başkanın bulunmadığı zamanlarda mütevelli heyet toplantılarına başkanlık eder. Başkanın görevlerini yapar, yetkilerini kullanır.

C)Sekreterin Görev ve yetkileri:

Vakfın büro ve yazı işlerini yürütür. Vakıf evrakını muhafaza eder, mütevelli heyet kararlarını yazar karar defterinin tutulmasını sağlar, Başkan ve ikinci başkanın bulunmadığında toplantıya başkanlık eder. Toplantıların gündemini hazırlar. Üyeleri toplantıdan haberdar eder, kurucular kuruluna sunulacak faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlar.

D)Muhasibin Görev ve Yetkileri:

Vakfın mali işlerini takip eder, muhasebenin usulüne uygun tutulmasını sağlar, tahsilat ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmasını demirbaş ve envanterlerin hazırlanmasını sağlar. Bütçe kati hesaplarının hazırlanmasını, bilanço gelir gider hesaplarının hazırlanmasını sağlar.

16)VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak işlemlerde, birinci başkanın veya ikinci başkanlardan birinin, diğerinde muhasip veya yokluğunda muhasibin yetki vereceği üye olmak üzere çift imza bulunması gereklidir. Diğer yazışma ve işlemlerde vakfı temsil edecek imza veya imzaları mütevelli heyet kararlaştırır.

17)GENEL MÜDÜR:

Genel müdür vakıf mütevelli heyetince atanır. Diğer memurlar genel müdürün teklifi ve mütevelli heyetinin onayı ile atanır. İşten çıkarmada da aynı usuller uygulanır. Vakıf personelinin görev ve özlük hakları vakıf mütevelli heyetince çıkarılacak bir önerge ile düzenlenir.

18)TEFTİŞ:

Vakıflar genel müdürlüğü teftişine bağlıdır.

19)DENETLEME KURULU:

Vakfın gerek hesaplarını gerekse senedinde yazılı amaçlara yönelen çalışmalarını yürürlükteki mevzuata göre denetlemek üzere üç kişiden meydana gelen bir denetleme kurulu bulunur. Denetleme kurulu üyeleri tek tek veya birlikte denetleme yapmaya yetkilidirler. Düzenleyecekleri ortak raporu vakıf kurucular kuruluna verirler.

20)GÖREVLERİN FAHRİLİĞİ:

Vakıf mütevelli heyeti  ve denetleme kurulu üyelikleri fahridir. Çalışmaları karşılığında hiçbir ad altında ücret almazlar veya yarar sağlayamazlar.

21)VAKFIN FESHİ:

Vakfın gayesinin tahakkuk edemez hale gelmesi halinde mütevelli heyet vakfın idamesi için tedbirler ve çareler arar. Bir olumlu sonuç alamayacağına kanaat getirilirse kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Kurucular kurulu olağanüstü toplantısından kurucular kurul üye tam sayısının üçte ikisinin oyu ile fesih kararı alır. Fesih kararı sonunda vakfın tasfiyesi için görevli asliye hukuk mahkemesinden  ve vakıflar genel müdürlüğünden izin alınır. Fesih halinde vakıf malları aynı gaye için kurulmuş bulunan bir başka vakfa devir edilir.

İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi ,Esas 2017/ 14  - Karar 2017 / 78  ile senette değişiklik yapılmıştır.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com