2018 Mayıs ayında , yıllık cari açık 57 637 milyon dolar oldu. Oysaki geçen sen cari açık 36 281 milyar dolar olmuştu.

Ödemeler blançosunda Döviz açıkları toplamı döviz çıkışını gösteriyor. Bu çıkışlar Dış ticaret açığı -70 153 milyon dolar ile birincil gelir dengesi açığı -11 767 milyon dolar olmak üzere toplam   81 920 milyon dolardır.

Bu çıkışlara karşılık net döviz girişleri de var.  Turizm ve diğer hizmetler sektöründen  22 312 milyon dolar ile ikincil gelir kaleminden gelen 1 971 milyon dolar  girdi. Bunların da Toplamı  24 283 milyon dolardır. Bu girişleri düşersek geriye cari açık olarak 57 637 milyon dolar kalıyor.

Ödemeler dengesinde yer alan ;

Birincil Gelir Hesabı:  Çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım gelir -giderler farkını gösterir. Mayıs 2018 itibariyle net 11.767 milyar dolar çıkış olduğunu gösteriyor.

İkincil Gelir Hesabı: Yurtiçinde (yurtdışında) yerleşik bir birim tarafından yurtdışında (yurtiçinde) yerleşik bir birime karşılıksız olarak , imal ya da hizmet gibi reel bir kaynak ya da finansal bir varlık sağlanması şeklinde tanımlanan transferleri içermektedir. Söz gelimi işçi döviz geliri de bu kalemde yar alıyor. Mayıs itibariyle net yıllık giriş 1 milyar 971 milyon olmuştur.

         MAYIS AYINDA YILLIK ÖDEMELER DENGESİ (MİLYON DOLAR)
   I.CARİ İŞLEMLER HESABI
  2017 2018
1 )CARİ AÇIK – 36 261 -57 637
2 ) DIŞ TİCARET AÇIĞI -43 784 -70 153
        İhracat 148 062 162 054
        İthalat 189 202 222 428
3 ) HİZMETLER 15 689 22 312
4 ) BİRİNCİL GELİR DENGESİ (1) -9 910 -11 767
5 ) İKİNCİL GELİR  DENGESİ  (2)  1 744 1 971
   II. FİNANS HESABI
1 ) DOĞRUDANN YATIRIMLAR -10 902 -6 528
2 ) PORTFÖY YATIRIMLARI -12 144 -12 265
3 ) DİĞER YATIRIMLAR (3) -2 810 -20 344
4 ) REZERV VARLIKLARI -9 336 -3 610
5 ) NET HATA VE NOKSAN 1 092 14 837

Ödemeler dengesi  ; Cari işlemler hesabı + Sermaye hesabı = Finans hesabı şeklindedir. Sermaye hesabında bir yekun yoktur. Finans hesabı :

  1. Geçen sene Mayıs ayında 10 902 milyon dolar olan doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi bu sene Mayıs ayında 6 528 milyon dolara gerilemiş.
  2. Portföy yatırımları girişi geçen seneki düzeyde kalmış.
  3. Doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve rezerv varlıklar dışında kalan dış borçlanma ve diğer tüm finansal hareketleri gösteren diğer yatırımlar, 2017 yılında – 2 810 milyon dolar iken bu sene -20 344 milyon dolara yükselmiş. Bu demektir ki dış yükümlülükler ve borçlarda hızlı bir artış var.
  4. Rezerv varlıklarda geçen yıla göre daha az azalma var.
  5. Nerden geldiği, kaynağı  belli olmayan döviz girişleri (net hata ve noksan ) kalemi 14 837 milyon dolar olmuş.

Net hata ve noksanın yüksek olması , kayıt dışılığın da yüksek olduğunu gösteriyor.

Türkiye bu cari açıkla devam edemez. Cari açığın temel nedeni AKP’nin geçmişteki beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Başta dalgalı kur politikası var.

Dalgalı kur politikası, hem içeride rekabeti bozuyor, sektörler arasında, işletmeler arasında haksız rekabet yaratıyor, hem de dışarıya karşı Türkiye’nin rekabet gücünü düşürüyor.

Dalgalı kur sisteminin temel gerekçesi, kur dengesini sağlamaktır.Başka bir ifade ile teoride ve gelişmiş bir piyasada dalgalı kur sistemi, otomatik olarak kur dengesini sağlar. Cari açık veren bir ekonomide döviz talebi artar… Talep arttığı için de kurlar artar. Kur artışı ihracatın artmasını sağlar. Dış cari açık dengeye gelir.

Türkiye’de 2012 yılına kadar da  cari açık vardı. Ne var ki kur artmıyordu. Çünkü cari açıktan daha fazla, sıcak para, dış borç, özelleştirme geliri gibi kalemlerden döviz girişi oldu. Ayrıca halkın o yıllarda 120 milyar dolar döviz tevdiat hesabı vadı. Kur artmaya başlayınca herkes döviz bozduruyordu. Bu nedenlerle “dalgalı kur sistemi” 2012 yılına kadar Türkiye’de otomatik kur dengesini sağlayamadı.

Kur artmaya başladı. Kur artışı ihracatı artırmalı ve ithalatı kısmalıydı. Ne var ki bu defa da yine siyasi iktidar , hukuk düzeninde , dış ilişkilerde  , demokrasi ve insan haklarında fahiş hatalar yaptı ve ekonomiye olan güven dibe vurdu. Üretimde kullandığımız ara malı ve hammadde üretimi için yatırım ortamı kalmadı.

Dahası bu ithal mallarını içerde üretmek için hükümet , yalnızca bu alanda ithal ikameci ve teşvik politikası uygulamadı.

Gördük kü , iş adamlarını toplayıp  ülkelere gitmek , yahut ta falan bakanı piyasalar tutuyor şeklinde iptidai önlemler  yerine , geçmiş hükümetler  Türkiye için ulusal politikalar  oluşturmasını becerebilseydiler , cari açık yoluyla sömürü düzeninden  hepimiz kurtulurduk.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com