Vakıf Etik İlke Ve Kuralları

Vakfın Etik İlke ve Kurallarının belirlenmesinden, geliştirilmesinden ve uygulanmasından Vakıf Mütevelli heyet sorumludur. Vakıf Yönetim Kurulu Etik İlkelerin geliştirilmesi ve uygulanması faaliyetlerinin koordinasyonu sürecinde, vakıf üyelerinden faydalanabilir.

DEĞERLERİMİZ:

 1. ÜVENİLİRLİK:
  • Kararlarım, davranışlarım ve uygulamalarım vakfın değer ve stratejilerine dayanır, bunları açıklayabilir ve arkasında durabilirim.
  • Tüm karar, davranış ve uygulamalarımı kurumun objektif kriterlerine göre gerçekleştiririm. • Tüm kuralların istisnasız herkes için geçerli olduğunu kabul ederim.
  • Uygulamalarımı, ilgili paydaşlarımla mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaflıkla paylaşırım.
  • Gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru kişiyle paylaşırım.
 2. GÖNÜLLÜLÜK VE DAYANIŞMA:
  • Tüm paydaşları ilgili süreçlere dâhil ederim.
  • Paydaşlarımızdan geri bildirim alırım ve değerlendiririm.
  • Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarıma destek olurum.
  • Birbirimizi etkileyen süreçlerde ilgili paydaşlarımla birlikte çalışırım.
 3. YENİLİKÇİLİK:
  • Vakfın stratejisini gözden geçiririm, Vakıf yönetim kurulu tarafından verilen kendi işimle ilgili gerekli değişiklikleri vakıf yönetimini bilgilendirerek yapar ve uygularım.
  • Bir şeyin nasıl olmayacağına değil nasıl olacağına odaklanırım.
  • Yeniliklere uyum sağlarım ve tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi için çaba sarf ederim.
 4. FARKLILIKLARA SAYGI:
  • Vakıf tarafından Sunulan olanaklarda din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyo ekonomik durum ayrımı yapmam.
  • Herkesin kendini ifade edebileceği ve fikirlerinin dinlenebileceği bir ortam yaratırım.
  • Farklı fikirleri gelişim için bir fırsat olarak görürüm.
 5. SORUMLULUK:
  • Görev tanımımdaki beklentileri, yetki ve sorumluluklarımı bilirim.
  • Verilen görevi eksiksiz şekilde yerine getiririm.
  • Vakıf kurallarına ve etik değerlere uygun olmayan durumlarla karşılaştığımda o kişiye geribildirim veririm.
  • Kaynakları verimli kullanırım.

ETİK İLKELERİMİZ:

Olarak belirlenmiştir.

Vakıf Çalışanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyeti, Vakıftaki görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalır:

• İnsana Saygı; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyeti çalışma arkadaşları gerekse diğer paydaşları arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz. Üstleri, eşitleri, astları ve diğer çalışanlar ile paydaşlarına karşı nazik ve saygılı davranır, görüşlerini dikkate alır ve karar alma sürecine onları da dahil eder. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz.

• Hizmet Kalitesi; Paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerinin ancak vereceği nitelikli hizmetle karşılanacağını bilir. Bunun için teknolojik altyapısının, nitelik ve yetkinliklerinin gelişimine özen gösterir. Görevi ile ilgili yasa ve mevzuat hükümleri ile Vakıf iç düzenlemelerini bilir. Görevini bu çerçevede dikkat, özen ve bağlılıkla, zamanında, doğru, en iyi şekilde yerine getirir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, sorumlu bulunduğu paydaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, memnuniyeti arttırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.

• Sosyal Sorumluluk; Topluma ve çevreye saygılıdır, toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdır.

• Saygınlık; Kurum içinde veya dışında Vakfın imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Vakıf Mütevelli Heyetinin bilgisi ve onayı dahilinde olmayan Vakfı bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermez.

• Sosyal Medya; Sosyal medya ortamında etik kurallar çerçevesinde davranır. Sosyal medyada, Vakıf Mütevelli Heyetinin bilgi ve onayı olmadan Vakıf adına sayfa, profil vb. oluşturmaz, paylaşım veya açıklamalarda bulunmaz, Vakıf hakkında yapılan yorum veya paylaşımlarda konuya müdahil olmadan derhal ilgili birimleri bilgilendirir.

• Saydamlık; Bağışçılarını ve diğer tüm paydaşlarını faaliyetleri, gelir ve giderleri, tüm süreç ve uygulamaları gibi hususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir. Paydaşlarla veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınır. .Tarafsızlık; Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz.

• Kişisel çıkar; Vakıf Mütevelli heyet, Denetim Kurulu, kurucu üyeler ve Çalışanları Vakıftaki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmaz.

• Gizlilik; Vakıf Mütevelli üyeleri, Yönetim Kurulu Denetim Kurulu ve Çalışanları, Vakfa ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir ve bu bilgileri hiç bir koşulda ifşa etmez. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve Vakıftaki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, Vakıfta çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanmaz.

• Mali İşlemler; Vakfın tüm kayıtlarını gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak yapar. Tüm işlemleri, kontrolleri, borçları ve alacakları, kazançları ve harcamaları mutlaka gerektiği şekilde kaydeder ve raporlar. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapmaz, kazanç veya mal elde etmez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış, fiktif veya yanıltıcı kayıt tutmaz.

• Vakıf Dışı Çalışma ve Ticaretle Uğraşma Yasağı; Vakıf Çalışanları, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunamaz.

• Tasarruf; Vakıf kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır. Vakfa ait her türlü mal ve kaynağı amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanmaz ve kullandırmaz. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği; Vakıf Çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yasalara, diğer hukuksal düzenlemeler ile prosedürlere, işyeri güvenliği ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlere uymakla yükümlü olduklarını bilerek hareket eder.

• Yasa ve Etik Dışı Davranışlar; Yasalara ve/veya Vakıf mevzuatına uygun olmayan görevler talep edildiğinde veya bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda durumu, gereğine göre yöneticilerine ve/veya yasal mercilere; etik ilkelere uyumsuzluk söz konusu olduğunda ise Vakıf Mütevelli Heyetine bildirir.

İĞER HÜKÜMLER Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

YÜRÜRLÜK Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun ……………. tarih ve …… nolu kararı ile kabul edilmiştir.