Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

İKTİSATLILAR VAKFI Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

1. Amaç

İktisatlılar Vakfı Yönetim Kurulu paydaşlarına en fazla değer yaratan kurum haline gelmesi için vakıf ve vakıfla ilgili tüm katılımcıların hak ve yararlarını ve vakfı gözeterek;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve ilgili kanunların öngördüğü esaslara uygun olarak vakıf senedinin 3. Maddesinde belirlenen amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak vakıf yönetim kurulunun çalışma esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

2. Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yapısı ve Görev Süresi.

2.1 Vakfın işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Vakıflar kanunu ve ilgi yönetmeliklerinde belirlenen belirtilen şartları haiz, iki yıllık süre için vakfın gerçek kişi üyelerinden yapılan genel kurulca seçilmiş 9 asıl ve 9 yedek üyeden ve

1- İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekanı,

2- İ.Ü. İktisat Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen bir üye,

3- İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Genel Başkanı,

4- İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Divan Başkanı,

Yönetim kurulunun Vakıf senedimiz gereği tabii üyeleridir.

Vakıf Genel Kurulca seçilen üyeler ve vakıf senedi gereği tabii üyeler dahil toplam 13 Kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

2.2 Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takiben göreve başlar.

2.3 Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alınan kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

2.3 Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

2.4 Yönetim Kurulu yedek üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde ilk genel kurula dek mevcut yedek üyelerle devam edilir.

2.5 Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin görevi seçimin yapıldığı ilk Genel Kurul toplantısında yeni Asil ve yedek üyeler seçilince biter.

3 Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

3.1 Vakfı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

3.2 Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

3.3 Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, vâkıfa ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, vakıf lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

3.4 Vakfın üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

3.5 Vakfın amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

3.6 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

3.7 Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul dikkatine sunmak,

3.8 Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul dikkatine sunarak ve uygulamak,

3.10 Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

3.11 Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler veya çalışma gurupları kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

3.12 Vakfın işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

3.13 Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Vakıf üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece vakıf amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla kullanmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,

3.14 Vakıf senedinin değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,

3.15 Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek ve uygulamak,

3.16 Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği vakıf malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

4 Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, her zaman yeni komiteler kurulabilir. Yönetim Kurulunca oluşturulan komiteler

4.1 Üyelik Geliştirme Komitesi

4.2 İktisatlılar evi komitesi

4.3 Kaynak yaratma komitesi

5. Yönetim Kurulu Toplantıları

5.1 Yönetim Kurulu vakfın işleri gereklilik gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim kurulunun ayda bir kez toplanması zorunludur.

5.2 Yönetim Kurulu toplantılarını Vakıf Merkezinde veya Yönetim kurulunun uygun göreceği bir mekânda yapabilir.

5.3 Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıyla katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

5.4 Oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy red hükmümdedir. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Toplantıya katılmayan asil üyeler yazılı olarak veya vekil atamak suretiyle oy kullanamazlar. Olağanüstü durumlarda asil üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa, asil üyeler de re’sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

5.5 Yönetim kurulunda aksi belirtilmedikçe tüm toplantılarına yedek üyelerde katılabilir.

5.6 Toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı ve üyeler tarafından tespit edilir. Vakıf genel sekreteri gündeme alınan konuları toplantı öncesi üyelerle paylaşır.

5.7 Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, toplantıdan önce vakıf genel sekreteri tarafından yönetim kurulu üyelerine sunulur. Yönetim kurulu kararı ile toplantı anında da gündemde değişiklik, ilave yapılabilir.

5.8 Asil üyeler her toplantıya katılmaya ve gündemde yer alan konularda açıkça ve her yönü görüş bildirmeye özen gösterir. Asil üyelerin görüşleri gibi değerlendirmeye alınır. Toplantılarda her asil üyenin bir oy hakkı vardır.

5.9 Yönetim Kurulu üyeleri hiçbir mazeret göstermeden üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantılarına katılmazsa üyeliğinin düşmesi, gündeme alınarak Yönetim kurulunda değerlendirilir ve oylanır. Oylama sonucunda, Yönetim kurulu asil üyelerinin salt çoğunluğu ile Yönetim kurulu üyesinin görevi düşer. Görevi düşen asil üye ise; yerine yedek üye asil üye olarak atanır. Üyelerin toplantı katılım mazeretlerini vakıf genel sekreterine bildirmesi gerekmektedir.

6. Yönetim Kurulu Komiteleri

6.1 Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesine katkıda bulunmak üzere; Vakıflar kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarına aykırı olmamak şartıyla komiteler kurulabilir.

6.2 Yönetim Kurulu ayrıca vakıf yönetimi yapılanması gereği komiteler kurabilir. Bu komiteler kendi konularıyla ilgili çalışmalara yapar.

6.3 Yönetim Kurulu tarafından komitelerin başkan ve üyeleri saptanır, Görev alanları, çalışma için esasları yazılı olarak hazırlanır.

6.4 Komite Başkanları, Üç ayda en az bir kez komite çalışmaları hakkında Yönetim kuruluna raporlarını sunar.

6.5 Komiteler en az bir yönetim kurulu asil üyesinden oluşur. Komitelerin başkanları, asil üyeler arasından seçilir.

6.6 Komitelere yönetim kurulu üyesi olmayan, dernek üyesi olan kişilerde o komitenin çalışma esaslarına uygun olması şartıyla seçilebilir.

6.7 Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri vakıf çalışanını, vakıf üyesini veya komitenin çalışma esaslarına uygun olan kişileri toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda Yönetim kurulunun izniyle, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

6.8 Komiteler yaptıkları çalışmalarının tümünü yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.

7. Yönetim Kurulu Çalışma Grupları

Yönetim Kurulu vakfın faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak çalışma grupları oluşturabilir.

7.1 Çalışma grubu kurulduğu anda genel tanımı, misyon, vizyon ve hedefleri belirlenir. Bunlar her dönemde Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlenerek devam eder veya güncellenir.

7.2 Çalışma gruplarının devamlılığı esas olmakla birlikte, misyonunu tamamlamadı veya yerine başka bir çalışma grubu kurulması durumda Yönetim kurulu tarafından faaliyetlerine son verilebilir.

7.3 Çalışma gruplarında Yönetim Kurulu üye/üyeleri sorumlu olarak görev yapar.

7.4 Çalışma gruplarında Başkan olacak Vakıf üyelerini sorumlu Yönetim Kurulu üye/üyeleri gerekçeleri ile Yönetim Kuruluna sunar.

7.5 Çalışma grupları her sene başında yıl içinde yapacağı faaliyetleri, hedeflenen çıktıları, ihtiyaç duyacağı kaynakları belirler. Ve bunları rapor halinde Yönetim kuruluna sunar.

7.6 Yönetim Kurulu her sene sonunda mevcut çalışma gruplarının yeniden değerlendirilmesini yapar. Seçilmiş kritik başarı faktörlerine göre performansı düşük olanlarının kapatılmasını veya devamına karar verir.

8. Yönetim Kurulu Proje Grupları

8.1 Geçici olarak belirlenen bir konuda çalışmak, gerekli çıktılar sağlandıktan sonra görevini yapmak üzere kurulur.

8.2 Proje gruplarında, en az bir Yönetim kurulu üyesi gözetmen olarak görev alır.

8.3 Proje grupları, Yönetim kurulu tarafından ihtiyaca göre kurulur.

8.4 Proje grubunun kuruluş amacı, süresi ve hedefi Yönetim kurulunca belirlenir veya hazır bir proje ise onanır.

8.5 Proje için bütçe gerekli ise, Yönetim kurulunca onaylanmasını takiben, o projeden sorumlu Yönetim kurulu üyesi tarafından takip edilir.

9. Vakfın Yönetim Ve İlzam

9.1 Vakıf yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu Vakıf Senedi, Vakıflar Kanunu, Türk Medeni Kanun’u ve ilgili diğer mevzuatları ile genel kurulca kendisine verilen görevleri yürütür.

9.2 Vakıf tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların vakfın ünvanı altına konmuş ve vakfı ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Vakfı ilzama yetkili kişiler yönetim kurulu tarafından belirlenir.

9.3Vakfın işlerinin yürütülmesi için yönetim kurulunca yeteri sayıda personel atanır.

10. Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak vakıfla herhangi bir işlem yapamazlar.

11. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.